null

0

แถมฟรี

หอมดีเซ็ตสีประจำวันเกิด 

มีที่คั่นหนังสือหอมดีแถมอยู่ภายในกล่อง

มีจำนวนจำกัด

รูปแบบของยาดมหอมดี

ยาดมหอมดี ในรูปแบบใหม่ซึ่งจะใช้สูดดม
โดยการหมุนตรงส่วนฝาของหลอดให้ช่อง

สำหรับดมตรงกันก็เป็นอันใช้ได้
ยาดมหอมดีเน้นที่มีกลิ่นหอมอ่อนๆของดอกไม้
พร้อมทั้งยังให้ความสดชื่นในเวลาเดียวกันด้วย
ดังคำนิยามของยาดมหอมดีว่า

"ทั้งหอม ทั้งสดชื่น"